2018 chủ đề: “STRONG”

0
557

Chủ đề: MẠNH MẼ

Mạnh mẽ: “Đánh trận”. “Kết thúc”. “Đức tin”.

“Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.”     2 Ti-mo-thê 4:7

Vận động viên phải mạnh mẽ cả thể chất, và tâm trí.  Thước đo của những vận động viên thế tục chỉ ra họ họ nhanh hơn, mạnh hơn và khôn ngoan đối thủ của họ thế nào. Nhưng là vận động viên Cơ Đốc, chúng ta có một thuận lợi manh tính quyết định của việc mạnh mẽ về tâm linh.

Chúng ta phục vụ một ĐCT mạnh mẽ, và chúng ta được kêu gọi  để trở nên giống Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta phải trở nên vững vàng trong đức tin, phải “đánh trận tốt lành” với sự bền đỗ, và bao bọc chúng ta với một hệ thống hỗ trợ vững chắc để có thể kết thúc mạnh mẽ. Với Chúa Giê-xu và Lời của Ngài biến đổi chúng ta mỗi ngày, chúng ta có thể Mạnh Mẽ 24/7!

Tóm tắt/Sườn bài học hàng ngày

Bài 1: “Đức tin” mạnh mẽ

Câu gốc: Rô-ma 10:9

Câu chuyện Kinh Thánh: Đức tin của đội trưởng La Mã (Luca 7:1-10)

* Một người trong nhóm tóm tắt lại câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh trên.

Câu hỏi:

 • Tại sao Chúa Giê-xu đề cập về đức tin của đội trưởng La Mã trong câu 9 rằng: “Trong cả xứ Ít-ra-ên, Ta chưa thấy ai có đức tin như người này”?
 • Câu chuyện Kinh Thánh trên dạy bạn gì về “Đức tin mạnh mẽ”?
 • Hãy chia sẻ một hành động cụ thể nào bạn có thể áp dụng để thể hiện “Đức tin mạnh mẽ” trong đời sống bạn (gia đình, mục vụ, hội thánh, các mồi quan hệ cộng đồng, …)?

Những câu hỗ trợ khác: Rô-ma 10:9-11; Ê-phê-sô 2:8-10; Hê-bơ-rơ 11:1; Giăng 14:6; Êsai 12:2

Bài 2: “Đánh trận” mạnh mẽ

Câu gốc: 1 Cô-rinh-tô 16:13-14

Câu chuyện Kinh Thánh: Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn/Sự bắt bớ Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 26: 36- 46)

* Một người trong nhóm tóm tắt lại câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh trên.

Câu hỏi:

 • Theo phân đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-xu và các môn đệ đang đối diện với trận chiến gì?
 • Chúa Giê-xu và các môn đệ đã đánh trận như thế nào?
 • Bạn đang ở trong những “ trận chiến” nào? Và bạn đang đánh trận ra sao?

Những câu hỗ trợ khác: 1 Ti-mô-thê 6:12; Gia-cơ 1:3; 1 Phi-e-rơ 1:7; Ê-phê-sô 6:12

Bài 3: “Gia đình” mạnh mẽ

Câu gốc: Rô-ma 12:5b

Câu chuyện Kinh Thánh: Những người bạn của người bại (Mác 2:1-12)

* Một người trong nhóm tóm tắt lại câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh trên

Câu hỏi:

 • Hình ảnh những người bạn của người bại tìm cách đưa bạn mình đến với Chúa Giê-xu để được chữa lành cho thấy những đặc điểm gì về họ?
 • Hãy chia sẻ một kinh nghiệm mà bạn từng làm việc chung với gia đình hay đồng đội của bạn để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó?
 • Theo bạn, đièu gì sẽ xảy ra nếu như chỉ một thành viên trong đội/gia đình không có mặt hoặc không hoành thành tốt vai trò của mình?
 • Là một thành viên, bạn cần làm gì để xây dựng một gia đình/đội nhóm mạnh mẽ?

Những câu hỗ trợ khác: Giăng 13:34-35; Hê-bơ-rơ 10:24-25; Châm ngôn 27:17; Rô-ma 12:4-5, Ma-thi-ơ 18:20; Truyền đạo 4:9

Bài 4: “Kết thúc” mạnh mẽ

Câu gốc: Phi-líp 1:6

Câu chuyện Kinh Thánh: Chúa Giê-xu trên thập tự giác và những người ở đó (Giăng 19:25-30)

* Một người trong nhóm tóm tắt lại câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh trên

Câu hỏi:

 • Theo bạn, điều gì đã cho Chúa Giê-xu sức mạnh để có thể kết thúc mạnh mẽ nhiệm vụ đầy khó khăn này?
 • Tại sao Ma-ri, Giăng và một số môn đồ vẫn có mặt tại thập tự giá trong khi các môn đồ khác bỏ rơi Chúa.?
 • Bạn học được điều gì từ Chúa Giê-xu và những môn đệ này để hoàn thành mục tiêu của mình cách mạnh mẽ?

Những câu hỗ trợ khác: Giăng 19:25; 1 Sử ký 28:10; Phi-líp 3:13-14; Công vụ 20:24; Ma-thi-ơ 25:23; Galati. 2:20; Rô-ma 6:11; Luca 9:23

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here